5 sierpień 2022

Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021r.

zdjęcie: Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021r. / pixabay/569126
Na koniec 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim w warunkach zagrożenia pracowało 18,0 tys. osób. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności (PKD 2007) najwięcej, bo 73,0%, zatrudnionych w warunkach zagrożenia było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Ryzyko zagrożeń wyeliminowano dla 62,7 tys. stanowisk pracy.
REKLAMA
Metodologia badania

Warunki pracy stanowią bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Właściwa identyfikacja zagrożeń i podejmowanie działań profilaktycznych umożliwiają prowadzenie odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badanie warunków pracy oparte jest na Sprawozdaniu o warunkach pracy (realizowane na formularzu Z-10), które od 2021 r. jest prowadzone metodą reprezentacyjną na dobranej celowo próbie. Wyniki uzyskane z próby są uogólniane na wszystkie zakłady objęte badaniem, tj. podmioty gospodarki narodowej zatrudniających 10 osób i więcej. Ze względu na zmianę sposobu prowadzenia badania od 2021 r. uzyskane wyniki nie mogą być porównywane z danymi za lata poprzednie.

Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące warunków pracy i wypadków przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. Ilekroć jest mowa o zatrudnionych w warunkach zagrożenia, dane odnoszą się do zatrudnionych liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy, o ile nie zaznaczono inaczej.


Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniosła 18,0 tys. osób, co stanowiło 4,1% zatrudnionych w warunkach zagrożenia w kraju. Było to o 20,1 p. proc. mniej niż w województwie śląskim, w którym udział zatrudnionych w warunkach zagrożenia był najwyższy wśród województw. W województwie kujawsko-pomorskim kobiety stanowiły 22,6% wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z badaniem warunków pracy było 295,6 tys. zatrudnionych (4,4% zatrudnionych w kraju). Pod względem udziału zatrudnionych w warunkach zagrożenia województwo kujawsko-pomorskie z wynikiem 6,1% uplasowało się na 9. pozycji wśród województw. Było to o 6,9 p. proc. mniej niż w województwie śląskim, w którym udział zatrudnionych w warunkach zagrożenia był najwyższy wśród województw oraz o 5,1 p. proc. więcej niż w województwie mazowieckim, w którym ten udział był najniższy.

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej, bo 72,9%, zatrudnionych w warunkach zagrożenia było narażonych na szkodliwe czynniki związane ze środowiskiem pracy (o 13,0 p. proc. więcej niż w kraju). W większości sekcji udział zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy wyniósł ponad 50%, przy czym najwięcej, bo 76,3% w Przetwórstwie przemysłowym. W sekcji Handel, naprawa pojazdów samochodowych ponad połowa zatrudnionych była narażona na zagrożenia związane z uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. Z zagrożeniami związanymi z uciążliwością pracy zmagał się co piąty zatrudniony w sekcji Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, zaś z czynnikami mechanicznymi co trzeci zatrudniony w Budownictwie.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 61 osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych ogółem. Najwięcej osób, bo 45 na 1000 zatrudnionych, było narażonych na zagrożenia związane ze środowiskiem pracy.

Było to o 31 osób mniej na 1000 zatrudnionych niż w województwie śląskim, gdzie wartość tego wskaźnika była najwyższa, i o 32 osoby więcej niż w województwie mazowieckim, w którym wskaźnik ten był najniższy. Wśród zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy w grupie sekcji należących do Przemysłu do najbardziej szkodliwych, niebezpiecznych oraz uciążliwych dla zdrowia czynników należał hałas1 , który wskazały 63 osoby na 1000 zatrudnionych (w kraju 57 osób na 1000 zatrudnionych).


Ocena i eliminacja ryzyka zawodowego

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. było 115,1 tys. zatrudnionych na stanowiskach pracy, dla których przeprowadzono ocenę ryzyka. Występowanie ryzyka zawodowego zostało wyeliminowane lub ograniczone dla 54,5% zatrudnionych (o 14,1 p. proc. mniej niż w kraju).

Do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego w 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zastosowano 100,9 tys. środków (3,5% środków użytych w kraju). Spośród nich 46,2% stanowiły środki ochrony indywidualnej (o 1,4 p. proc. więcej niż w kraju). Zastosowano także 33,4% środków organizacyjnych i 20,4% środków technicznych (odpowiednio o 1,0 p. proc. i o 0,4 p. proc. mniej niż w kraju). Prawie ¾ przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego miało miejsce w trzech sekcjach – w Przetwórstwie przemysłowym, w Handlu; naprawie pojazdów samochodowych∆ oraz w Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (tylko
dział 86). W każdej ze wskazanych sekcji wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe w ponad połowie przypadków, przy czym najbardziej w Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (dla 58,6% zatrudnionych). W tej sekcji 64,5% spośród środków zastosowanych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego stanowiły środki ochrony indywidualnej.


Wypadki przy pracy

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 3,9 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy i wypadkach traktowanych na równi z nimi, co stanowiło 5,7% wypadków w kraju. Większość z nich, bo 73,2% miała miejsce w sektorze prywatnym. Ze względu na status zatrudnienia 66,8% wypadków dotyczyło pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

W podziale na sekcje PKD w 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy i na równi z nimi – 42,2% zarejestrowano w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Było to więcej poszkodowanych niż w sekcjach Handel; naprawa pojazdów samochodowych, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz Transport i gospodarka magazynowa, w których w wypadkach ucierpiało łącznie 1,2 tys. osób.

Najwięcej wypadków odnotowano w dużej grupie zawodów Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (0,5 tys. osób) oraz Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (0,4 tys. osób). Wśród tych dwóch grup zawodów 84,6% wszystkich poszkodowanych stanowili mężczyźni.

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim ponad ⅔ poszkodowanych w wypadkach przy pracy ucierpiała w wyniku zderzenia lub uderzenia w nieruchomy obiekt (33,4%), kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (20,1%) oraz w wyniku uderzenia przez obiekt w ruchu (19,3%). Do najczęstszych rodzajów urazów należały: rany i powierzchowne urazy, przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania oraz złamania, których łącznie doznało 89,2% poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej poszkodowanych – łącznie 8 osób na 10 – doznało urazów kończyn górnych i kończyn dolnych. Ponad połowa wypadków powstała w miejscach produkcji przemysłowej.

Źródło danych GUS
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Bydgoszcz
14.6°C
wschód słońca: 06:47
zachód słońca: 18:28
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2022-10-01 17:00
miejsce
Teatr Adria, Bydgoszcz, Toruńska 30
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-01 17:00
miejsce
Namiot cyrkowy, Żołędowo, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-01 20:00
miejsce
Teatr Adria, Bydgoszcz, Toruńska 30
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-01 20:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany